حسابداری و اقتصاد - مقالات، پروژه مالی، شرکت، کارورزی، کارآموزی، حسابرسی، سرمایه، صادرات، بانک،توسعه-تجزیه و تحلیل حسابداری صنعتی

آخرین مقالات
کار آموزی کامپیوتر – جهاد کشاورزی
کار آموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش
کار آموزی عمران-مراحل اجرایی ساختمانیک اسکلت فولادیاز شروع تا خاتمه
گزارش کار آموزی عمران-بیان مراحل مختلف اجرا
گــزارش کــارآمــوزی اجرای دیوار حائل
گــزارش کــارآمــوزی اصلاح بذر و نهال
گزارش کارآموزی مخزن آب 14000 متر مکعبی نیمه مدفون
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)(سایت استانداری)
گزارش کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
کار آموزی شرکت پاپکو

روشهای پرداخت هزینه مقاله :

۱.پرداخت آنلاین

۲.مبلغ را به شماره حساب ۳۱۴۱۳۸۸۹۹۴ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .

۲- مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۷۱۰۵۴۹۵ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .


تماس با ما

علی ارشدی نژاد 09153070612

نمابر (فاکس) 05136083792

پیامک سایت 30008800440612


تحقیقات
اتاق گفتگو پیگیری لیست مقالات
مقالات   -->  حسابداری و اقتصاد   -->  تجزیه و تحلیل حسابداری صنعتی
تجزیه و تحلیل حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی
وظایف حسابداری صنعتی
تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی
اهداف سیستم حسابداری
سه هدف عمده سیستم حسابداری
آشنایی با برخی از واژه ها و اصطلاحات و طبقه بندیها در حسابداری صنعتی
بهای تمام شده (cost)
هزینه (Expense)
زیان (Loss)
هزینه یابی (Costing)
عامل هزینه یا شاخص فعالیت (Cost driver)
مرکز هزینه (Cost Center)
حسابداری بخش مسئولیت
هزینه های قابل کنترل
هزینه های غیرقابل کنترل
مقایسه  Expense , Cost
تفاوت هزینه و زیان (Loss , Expense)
هر سیستم حسابداری صنعتی، حداقل دارای دو عنصر یا دو مرحله است
هزینه های مستقیم
هزینه های غیرمستقیم
انواع هزینه های مستقیم
مواد مستقیم (Direct Material)
دستمزد مستقیم (Direct Label)
هزینه های غیرمستقیم
طبقه بندی هزینه ها (Cost classification)
طبقه بندی براساس ماهیت هزینه
طبقه بندی براساس رفتار هزینه
طبقه بندی براساس دوره های انتفاع هزینه ها
طبقه بندی براساس عملکرد مدیریت
طبقه بندی براساس کل یا متوسط بودن هزینه ها
طبقه بندی براساس ماهیت هزینه
هزینه محصول
هزینه متغیر (varible cost)
تغییرات هزینه ها را به سه دسته تقسیم می کنند
طبقه بندی براساس دوره های انتفاع از هزینه
طبقه بندی براساس کل یا متوسط بودن
طبقه بندی براساس عملکرد مدیریت
وظایف حسابداری صنعتی چیست
گردش حسابهای صنعتی
ثبت حسابهای صنعتی
ثبت های مربوط به سربار
ثبت های مربوط به سربار واقعی
ثبت مربوط به جذب سربار
بستن سربار جذب شده و تعیین اضافه یا کسر جذب
سربار
ثبت مربوط به تکمیل کالا و انتقال آن از کارخانه به انبار
ثبت مربوط به فروش کالا
تسهیم حقوق و دستمزد
هزینه یابی سفارش کار
نحوه حسابداری در سیستم سفارش کار
تسهیم
هزینه یابی مرحله ای
انواع خطوط تولید
جریان متوازی محصول
جریان انتخابی محصول
موزون
جدول مقداری تولید
گزارش هزینه تولید
هزینه های منظور شده به حساب دایره
بهای تمام شده هر واحد کالای تکمیل شده
هزینه: (روش میانگین)
محاسبه معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شدة هر واحد کالای تکمیل شده
سیستم هزینه یابی مرحله ای به روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
نحوه تخصیص هزینه ها
ضایعات
حسابداری ضایعات عادی
حسابداری ضایعات غیرعادی
سربار
سربار مستقیم
سربار غیرمستقیم
برای تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی (تعیین سربار غیرمستقیم) سه روش وجود دارد
روش مستقیم یا یکطرفه (Direct Method)
روش پله ای یا متوالی یا گام به گام یا مرحله ای
روش متقابل یا ریاضی
اولویت تسهیم معمولاً براساس دو عامل تعیین می‎شود
روش متقابل (ریاضی)
مراحل روش ریاضی
تسهیم هزینه های سربار دوایر خدماتی
روش مستقیم
روش مرحله به مرحله یا پله ای
هزینه یابی استاندارد
تجزیه و تحلیل انحرافات
مقدمه
اهداف هزینه های استاندارد
بطور کلی دو نوع استاندارد داریم
کارت استاندارد
انواع ظرفیت تولید برای تعیین نرخهای سربار
ظرفیت عملی
ظرفیت عادی
انحرافات مربوط به مواد
انحراف مصرف خود
انحرافات دستمزد
انحرافات سربار
انحرافات سربار متغیر
انحرافات سربار ثابت
انحراف هزینه
انحراف حجم
تجزیه و تحلیل انحرافات کل سر بار
ثبت انحرافات
شیوه جهت وارد نمودن هزینه های استاندارد بجای هزینه های واقعی در دفاتر وجود دارد
روش ناقص
روش مختلط
بستن انحرافات
انحرافات نامساعد
انحرافات مساعد
هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
در خصوص تخصیص هزینه مشترک به محصول فرعی دو دیدگاه وجود دارد
نحوه تخصیص هزینه مشترک به محصولات فرعی
نحوه تخصیص هزینه های مشترک به محصولات اصلی
برای تسهیم هزینه ها بر مبنای ارزش یا ریال 4 روش وجود دارد
اهداف تسهیم هزینه های مشترک
روش مقادیر نسبی فیزیکی
روش میانگین با ضرایب
معایب روش
محاسن روش
روش ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی
روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک (ارزش برآوردی فروش در نقطه تفکیک)
اشکالات وارد براین روش
روش درصد سود ناخالص ثابت
فرمول تولید
هزینه های مواد
نقطه سربه سر (Break even point)
انتظاری که از حاشیه  فروش داریم
مکمل ضریب حاشیه اطمینان چیست
هزینه های ثابت قابل احتراز (اجتناب یاحذف)
نقطه بی تفاوتی قیمت تمام شده
هزینه یابی جذبی  (Absorbtion / full costing
هزینه یابی مستقیم (Dicect / variable costing)
تحت شرایط استفاده از هزینه یابی استاندارد
تعیین سربار ثابت بودجه شده
تعیین سود روش مستقیم
کاربردهای هزینه یابی جذبی
کاربردهای هزینه یابی مستقیم
نتایج مقایسه هزینه یابی جذبی و مستقیم
مزایای روش هزینه یابی جذبی
معایب روش هزینه یابی جذبی
محاسن روش مستقیم
معایب روش مستقیم
نمودار در آمد و هزینه هر واحددر نقطه سر به سر
نمودار خط سود
نمودار خط سود در شرکت های چند محصولی
انحرافات فروش
انحرافات سود ناخالص و بهای تمام شده
تفکیک انحراف فروش به انحراف نرخ و انحراف حجم فروش
تفکیک انحراف حجم فروش به انحراف مقدار فروش
انحراف ترکیب فروش
تفکیک انحراف مقدار فروش به انحراف اندازه بازار
انحراف سهم از بازار
تعیین انحراف حجم سود ناخالص
تفکیک انحراف حجم سود ناخالص به انحراف مقدار
انحراف ترکیب سود ناخالص
بودجه جامع Master Budger
بودجه نقدی
دریافت های نقدی
پرداخت های نقدی
فروش
خرید
مخارج سرمایه ای
طرحی ریزی ، ارزیابی و کنترل
دوره بازیافت سرمایه
نرخ بازده حسابداری
نرخ بازده داخلی
خالص ارزش فعلی
تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی
عمده ترین موارد کاربرد بهای تمام شده تفاضلی
جمع هزینه های متغیر
267  تعداد صفحه:
 400500  ریال   قیمت:
2180 کد مقاله:
  WORD  نوع فرمت:
   حجم فایل:
بازگشت به صفحه مقالات

روشهای پرداخت هزینه مقاله :
پرداخت آنلاین
مبلغ را به شماره حساب 3141388994 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید
مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره 6104337042291268 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید

تحقیق ها
روش تحقیق
انبارداری
کارآفرینی - کسب و کار
گزارش کارآموزی
مدیریت
حقوق-فلسفه
معمای
حسابداری و اقتصاد
مکانیک
کشاورزی
پایان نامه ها
روانشناسی
فیزیک
علوم اجتماعی
کامپیوتر
اخلاق - معارف - دینی
ادبیات
انقلاب اسلامی - دفاع مقدس
آمار
آموزشی و تربیتی
برق - الکترونیک و مخابرات
بیمه
پزشکی و تنظیم خانواده
تاریخ
جغرافیا-شهرشناسی-جهانگردی
شرکتهاو کارخانجات
شیمی
صنایع غذایی
عمران
مشاهیر
نمونه سوال
تربیت بدنی
هنر
بازاریابی
زیست
چاپ
دام و طیور
فنی و مهندسی

ورود
Username :
Password :
Forget Password

لینک
سازمان سنجش
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور

Untitled 1

کاربر گرامی :

در طی تماس های شما عزیزان در مورد اطمینان از خرید به استحضار میرسانیم که این سایت به نام شرکت انگیزه پردازان توس به شماره ثبت 37043 انجام فعالیت می نماید و طبق برنامه ریزی های انجام شده خرید شما در عرض دو ساعت به ایمیلتان ارسال میگردد و بعد از ارسال سفارش پیامکی از سایت به شماره همراه شماارسال می گردد .