روش تحقیق - دانلود مقاله، پایان نامه، پروژه آماده، مهندسی، معماری، روانشناسی، حسابداری، مدیریت، کامپیوتر-شناسايی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان ...

آخرین مقالات
کار آموزی کامپیوتر – جهاد کشاورزی
کار آموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش
کار آموزی عمران-مراحل اجرایی ساختمانیک اسکلت فولادیاز شروع تا خاتمه
گزارش کار آموزی عمران-بیان مراحل مختلف اجرا
گــزارش کــارآمــوزی اجرای دیوار حائل
گــزارش کــارآمــوزی اصلاح بذر و نهال
گزارش کارآموزی مخزن آب 14000 متر مکعبی نیمه مدفون
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)(سایت استانداری)
گزارش کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
کار آموزی شرکت پاپکو

روشهای پرداخت هزینه مقاله :

۱.پرداخت آنلاین

۲.مبلغ را به شماره حساب ۳۱۴۱۳۸۸۹۹۴ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .

۲- مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۷۱۰۵۴۹۵ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .


تماس با ما

علی ارشدی نژاد 09153070612

نمابر (فاکس) 05136083792

پیامک سایت 30008800440612


تحقیقات
اتاق گفتگو پیگیری لیست مقالات
مقالات   -->  روش تحقیق   -->  شناسايی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان ...
شناسايی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان ...
چکیــده
واژگان کلیدی
مقدمه
نوع و روش تحقیق
شیوه‌ اجرای تحقیق
جامعه آماری
جمعیت مورد مطالعه
روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
متغیرهای تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
روایی Validity
اعتبار Reliability
ضریب کرنباخ آلفا
فرضیات تحقیق
روش‌های تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق(جدول)
تجزیه وتحلیل اطلاعات
آمار توصیفی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن(جدول)
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت(جدول)
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل(جدول)
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان(جدول)
سطح تحصیلات
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات(جدول)
شغل اصلی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی(جدول)
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی(جدول)
مالکیت زمین کشاورزی دیم
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم(جدول)
مالکیت اراضی تحت کشت توتون
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی(جدول)
سطح زیر کشت توتون
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون(جدول)
میزان درآمد از شغل توتون کاری
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری(جدول)
سابقه فعالیت توتون کاری
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری(جدول)
تسهیلات حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی(جدول)
نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی(جدول)
دفعات تماس با مروج
توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات(جدول)
شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی
توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ترویجی(جدول)
متوسط تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع
دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون
توزیع فراوانی بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری(جدول)
مجلات و نشریات آموزشی ترویجی
توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ترویجی
فیلم های آموزشی
توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده ازفیلم های آموزشی(جدول)
تمایل به دیدن فیلم های آموزشی
عضویت در تعاونی ها
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها(جدول)
مناسب بودن روش های آموزشی
توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص مناسب بودن روش های آموزشی کاشت، داشت و برداشت و عمل آوری توتون(جدول)
اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران
اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران(جدول)
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون
اولویت بندی عوامل موثر در توسعه کمی و کیفی کشت توتون(جدول)
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون
اولویت بندی عوامل موثر در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون(جدول)
اولویت بندی نیازهای آموزشی ترویجی  توتون کاران
اولویت بندی نیازهای آموزشی ترویجی توتون کاران(جدول)
آمار تحلیلی
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین سن و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی(جدول)
ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول(جدول)
ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم(جدول)
ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم(جدول)
ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم(جدول)
خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان(جدول)
نتیجه گیری
پیشنهادات
81  تعداد صفحه:
 121500  ریال   قیمت:
3610 کد مقاله:
  WORD  نوع فرمت:
 478KB  حجم فایل:
بازگشت به صفحه مقالات

روشهای پرداخت هزینه مقاله :
پرداخت آنلاین
مبلغ را به شماره حساب 3141388994 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید
مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره 6104337042291268 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید

تحقیق ها
روش تحقیق
انبارداری
کارآفرینی - کسب و کار
گزارش کارآموزی
مدیریت
حقوق-فلسفه
معمای
حسابداری و اقتصاد
مکانیک
کشاورزی
پایان نامه ها
روانشناسی
فیزیک
علوم اجتماعی
کامپیوتر
اخلاق - معارف - دینی
ادبیات
انقلاب اسلامی - دفاع مقدس
آمار
آموزشی و تربیتی
برق - الکترونیک و مخابرات
بیمه
پزشکی و تنظیم خانواده
تاریخ
جغرافیا-شهرشناسی-جهانگردی
شرکتهاو کارخانجات
شیمی
صنایع غذایی
عمران
مشاهیر
نمونه سوال
تربیت بدنی
هنر
بازاریابی
زیست
چاپ
دام و طیور
فنی و مهندسی

ورود
Username :
Password :
Forget Password

لینک
سازمان سنجش
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور

Untitled 1

کاربر گرامی :

در طی تماس های شما عزیزان در مورد اطمینان از خرید به استحضار میرسانیم که این سایت به نام شرکت انگیزه پردازان توس به شماره ثبت 37043 انجام فعالیت می نماید و طبق برنامه ریزی های انجام شده خرید شما در عرض دو ساعت به ایمیلتان ارسال میگردد و بعد از ارسال سفارش پیامکی از سایت به شماره همراه شماارسال می گردد .